60b674962993c_01.jpg

Obchodní podmínky

Lázně Bechyně

obchodní společnosti Lázně Bechyně s.r.o.
se sídlem Bechyně č. 202, PSČ 391 65, IČO: 46678654

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1435 pro prodej pobytů prostřednictvím obchodu umístěného na internetové (webové) adrese www.laznebechyne.cz a www.laznevbechyni.cz. (dále jen „webová stránka“).

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na pobyty uzavírané mezi prodávajícím (Lázně Bechyně s.r.o.) a kupujícím, kterou je fyzická osoba (dále jen „kupující“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupní smlouva“).

2) Obchodní podmínky představují část obsahu kupní smlouvy, kterou uzavírá prodávající (Lázně Bechyně s.r.o.) s kupujícím dle předchozího odstavce. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy odkazem prodávajícího (Lázně Bechyně s.r.o.) na ně v nabídce a jejich akceptací kupujícím v kupní smlouvě (objednávce).

3) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud se v obchodních podmínkách uvádí pojem „pobyty“ má se na mysli lázeňský i welness pobyt u prodávajícího v jeho zařízeních dle podmínek uvedených na webové adrese www.laznevbechyni.cz.

4) Obchodem dle těchto obchodních podmínek je obchod provozovaný společností Lázně Bechyně s.r.o. na webové adrese www.laznevbechyni.cz.

5) Obchodní podmínky se vztahují přiměřeně (mimo úpravy problematiky spotřebitelské smlouvy v § 1810 a násl. NOZ) na případy, kdy kupujícím je právnická osoba nebo fyzická osoba- podnikatel, pokud kupní smlouva na ně odkáže a kupující jejich akceptaci v kupní smlouvě potvrdí.

6) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat s tím, že nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá před touto změnou. Případné slevy z ceny pobytu nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

II. Uzavření kupní smlouvy

8) Kupní smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

9) Kupní smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah a došlo k zaplacení kupní ceny.

10) Veškerá prezentace pobytů, jež jsou předmětem kupní smlouvy, umístěná na webové adrese, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto pobytů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

11) Webová adresa obsahuje informace o pobytech, jejich rozsahu i obsahu, a to včetně uvedení cen. Ceny léčebných pobytů jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty, ceny welness pobytů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Další poplatky jako lázeňský, parkovné atd. se hradí na místě.

12) Ceny pobytů umístěné na webové adrese zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

13) Pro objednání pobytů kupující vyplní objednávkový formulář (pokud posílá objednávku mailem) uvedený na webové adrese a odešle jej mailem prodávajícímu na adresu [email protected]. Pokud kupující posílá objednávku poštou, napíše neformální objednávku kterou zašle na adresu sídla prodávajícího. Kupující může svůj zájem o pobyt projevit přímo i telefonicky na číslo tel. +420 381 476 100.

14) Po odeslání objednávky není kupujícímu umožněno měnit údaje, které do objednávky vložil, pouze se souhlasem prodávajícího.

15) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři kupujícím, pokud je objednávka posílána mailem. Pokud je objednávka posílána poštou je možné použít stejný objednávkový formulář nebo postačí poslat neformální objednávku, obsahující nejméně termíny a definici pobytu. Součástí objednávky v obou případech musí být potvrzení o tom, že se kupující seznámil s těmito obchodními podmínkami, které se stanou součástí kupní ceny.

16) Kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)  výslovný souhlas, aby prodávající zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo, indikaci a jméno zdravotní pojišťovny. V případě, že kupující uvede do objednávky nejen svoje osobní údaje, ale i údaje dalších osob, souhlasí s tím, že s těmito údaji bude nakládáno stejně jako s jeho vlastními a prohlašuje, že tyto další osoby s tímto souhlasí. Tyto údaje jsou nutné ke zpracování zvacího dopisu (nabídky) a k uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu jednání o uzavření kupní smlouvy a bude-li kupní smlouva uzavřena, po dobu 4 let od převzetí plnění kupujícím dle kupní smlouvy. Souhlas může kupující vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu prodávajícího.

17) Neprodleně po obdržení písemné objednávky zašle prodávající kupujícímu „zvací dopis“, kde jsou kromě potvrzení o obdržení objednávky uvedeny instrukce ohledně pobytu a platby, které proběhnou do měsíce od obdržení objednávky prodávajícím. „Zvací dopis“ je zaslán kupujícímu stejnou cestou jako objednávka kupujícím. Převzetím tohoto „zvacího dopisu“ kupujícím a zaplacením celé částky v něm uvedené (ceny) je uzavřena kupní smlouva. Nedodržení lhůty splatnosti a platebních podmínek obsažených ve „zvacím dopise“ může být důvodem pro odstoupení od smlouvy na straně prodávajícího.

18) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na poštovné, příp. telefonní hovory), hradí kupující sám.

19) V případě, že některý z požadavků uvedených v písemné objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu (nebo poštou) pozměněnou nabídku („zvací dopis“). Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena zaplacením ceny uvedené ve „zvacím dopise“ kupujícím. Nedodržení lhůty splatnosti a platebních podmínek obsažených ve „zvacím dopise“ může být důvodem pro odstoupení od smlouvy na straně prodávajícího obdobně jako v článku 17.

20) Obdobně platí, pokud kupující zkontaktuje prodávajícího telefonicky a podá svou nabídku ústní formou, že na základě této ústní nabídky prodávající pošle kupujícímu „zvací dopis“. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením ceny uvedené ve „zvacím dopise“ kupujícím.

21) V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny pobytů na internetu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu pobyt za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu (nebo poštou, event. oznámí telefonicky) pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího nebo doručením poštou.

III. Platební podmínky

22) Splatnost kupní ceny je do 30-ti dnů od odeslání nabídky („zvacího dopisu“) prodávajícím kupujícímu dle článku II. obchodních podmínek.

23) Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s pobytem. Cenu pobytu a případné náklady s ním spojené dle kupní smlouvy může kupující uhradí:

 • bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího č. 651022/0800,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobní přítomnosti v provozovně prodávajícího.

24) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

25) Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před termínem splatnosti není zálohou.

26) Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je odeslána na emailovou adresu kupujícího (nebo poštou, nebo si ji kupující vyzvedne osobně).

IV. Odstoupení od smlouvy

27) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek dle části III. nebo nezaplatil-li kupující kupní cenu do doby splatnosti (článek 17 a 19).

28) Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit při splnění podmínek zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

29) Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • jestliže byly splněny námitky kupujícího s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • jestliže cena pobytu závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • jestliže jde o pobyt, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

V. Odpovědnost za vady

30) Prodávající odpovídá kupujícímu, že pobyt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující pobyt převzal:

 • má pobyt vlastnosti, které si strany ujednaly,
 • pobyt odpovídá jakostí nebo provedením podmínkám smluveným v kupní smlouvě,
 • je pobyt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • pobyt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

31) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

32) Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má pobyt podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad.

33) Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně, v případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat na jeho vyžádání písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající posléze vydá na vyžádání kupujícímu i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

34) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu pobytu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

35) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před nástupem na pobyt věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

36) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

37) Volbu způsobu reklamace má kupující.

38) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

39) Další práva a povinnosti stran může upravit reklamační řád prodávajícího.

VI. Doručování, ochrana osobních údajů a ostatní podmínky

40) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

41) Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

42) Kupující zasláním objednávky prodávajícímu souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Jedná se o tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, IČO, daňové IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

43) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

44) Osobní údaje budou zpracovávány na dobu určitou dle těchto obchodních podmínek. Kupující byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé.

45) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

46) Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

47) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

48) Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

49) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

50) Kupní smlouva je archivována prodávajícím a není přístupná.

51) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Souhlasím